بهینه‌سازی سیستم کاری

مهندسی صنایع به عنوان پشتیبان تمام رشته‌های مهندسی از دیدگاه سیستمی مطرح می‌باشد. مدیران سازمان‌های تولیدی و خدماتی با یک سیستم کاری (Work System) مواجهند و باید بتوانند با یک دیدگاه همه‌جانبه نگر، اجزای سیستم و روابط بین آنها را بهینه نمایند از این رو مهندسی و طراحی معماری سازمان‌ها با نگاه سیستمی نیاز جامعه صنعتی است و مهندس صنایع سرمایه‌ای ارزشمند در نیل به این هدف می‌باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید