فرایند نفوذ بر رفتار دیگران

رهبری و ماهیت آن چیست؟ همه ما تحت تاثیر رهبران قرار می‌گیریم، برخی بدان به عنوان موضوعی افسونگر نگریسته‌اند که کیفیت آن موفقیت یا شکست سازمان یا جامعه را تعیین می‌کند. تحقیق علمی درباره رهبری بعد از قرن 19 و با آغاز قرن بیستم آغاز شد و پیشرفت‌هایی درباره کشف اسرار رهبری صورت گرفت اما سوال‌های زیادی بدون پاسخ مانده است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که اجماع روشنی در مورد اینکه دقیقا رهبری چیست و چگونه باید تعریف شود وجود ندارد. اگر اندکی دقت شود مشخص می‌شود که به دلیل عدم روشن بودن ماهیت رهبری، هر کدام از نظریه‌پردازان از یک بعد به آن نگریسته‌اند و با متغییرهای خاصی مرتبط دانسته‌اند که به ماهیت پیچیده رهبری بر می‌گردد که منجر به جنگل نظریات مدیریت شده است که Harold Kontz آن را بیان می‌کند.

واژه رهبری از جمله واژگانی است که درباره تعریف آن توافق نظر چندان زیادی وجود ندارد. تعریف‌هایی که از رهبری شده است از نظر تعداد معادل یا برابر تعداد کسانی است که درصدد ارائه تعریفی از آن برآمده‌اند. رهبری معانی مختلفی برای نویسندگان مختلف دارد ولی در کل همان طور که در برخی از متون ذکر شده، نقطه مشترک بیشتر تعاریف رهبری بر فرایند نفوذ بر رفتار دیگران و همچنین پدیده گروهی شامل تعامل بین دو یا بیش از دو نفر می‌باشد و می‌توان تعریف زیر را مورد توجه قرار داد: رهبری عبارت است از فرایند نفوذ بر رفتار و احساسات افراد در یک ارتباط تعاملی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی.

بنابراین ماهیت رهبری بر می‌گردد به این مطلب کلیدی که عامل نفوذ بر رفتار دیگران ماهیت رهبری را تشکیل می‌دهد و در کل می‌توان گفت کسی که بتواند بر رفتار دیگری و همچنین بر احساسات(او تاثیر بگذارد رهبر است.

 

ارائه مدلی برای تعیین سبک رهبری مناسب در سازمان‌ها بر اساس منطق Fuzzy/ ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع/ ارائه پوستری

/ 0 نظر / 26 بازدید